Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych na stronie internetowej www.vettercranes.com, które jest realizowane przez następującą osobę odpowiedzialną:

VETTER Krantechnik GmbH
Kalteiche-Ring 22
35708 Haiger
Niemcy
Telefon: +49 2773 91601-0
Faks: +49 2773 91601-860
E-mail: info@vettercranes.com

Zewnętrzny inspektor ochrony danych firmy VETTER Krantechnik GmbH jest dostępny pod następującymi danymi kontaktowymi:

Markus Weber
dokuworks GmbH
Birlenbacher Str. 20
57078 Siegen
Niemcy
E-mail: datenschutz@doku.works

 

1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także ich rodzaj i cel oraz ich wykorzystanie

1.1 Podczas odwiedzania

naszej strony internetowej Podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.vettercranes.com, informacje są automatycznie wysyłane na serwer naszej strony internetowej przez przeglądarkę używaną na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje są gromadzone bez interwencji użytkownika i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia, zwykle po upływie jednego tygodnia:

 • Adres IP komputera wysyłającego żądanie,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza),
 • Używana przeglądarka i, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy dostępu.

Powyższe dane będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnego połączenia z witryną,
 • Zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • Wyjaśnienie wszelkich nadużyć w dostępie do strony (ataki DoS/DDoS lub podobne), jak również
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. Zasadniczo nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat osoby użytkownika. Zastrzegamy sobie do tego prawo co najwyżej w przypadku, gdy okaże się to konieczne w celu wyjaśnienia nadużyć w dostępie do strony.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej witryny (patrz Pliki cookie i narzędzia analityczne).

 

1.2 Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania naszego newslettera

Będziemy wykorzystywać jego adres e-mail do regularnego wysyłania mu naszego newslettera, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a RODO. Aby otrzymywać newsletter, wystarczy podać adres e-mail.

Użytkownik może również dobrowolnie podać nam swój tytuł, nazwisko i imię (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możemy przetwarzać te dodatkowe dane na podstawie Twojej zgody, aby spersonalizować nasz biuletyn dla Ciebie, tj. zwrócić się do Ciebie osobiście jako odbiorcy.

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procesie double opt-in, tj. po rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, w której zostanie poproszony o potwierdzenie rejestracji. Późniejsze potwierdzenie jest przez nas rejestrowane w celu weryfikacji; czasy rejestracji i potwierdzenia są przechowywane wraz z adresem e-mail użytkownika.

Nasz biuletyn jest wysyłany za pośrednictwem firmy CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Niemcy (zwanej dalej "CleverReach"). Adresy e-mail odbiorców naszego newslettera, jak również inne dane opisane w niniejszych uwagach, są przechowywane na serwerach CleverReach. CleverReach wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newslettera w naszym imieniu. CleverReach nie wykorzystuje danych naszych odbiorców newslettera, aby samodzielnie do nich pisać lub przekazywać je stronom trzecim.

Rezygnacja z subskrypcji biuletynów jest możliwa w dowolnym momencie, na przykład za pośrednictwem linku na końcu każdego biuletynu.

Użytkownik może również w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na wykorzystywanie jego tytułu, nazwiska i imienia, a także całkowicie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, wysyłając wiadomość e-mail
na adres newsletter@vettercranes.com.

W przypadku rezygnacji z subskrypcji newslettera podane przez użytkownika dane, oprócz
adresu e-mail, zostaną również usunięte z listy dystrybucyjnej.

 

1.3 Korzystanie z formularza kontaktowego W

przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. W tym celu konieczne jest podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) w celu przetworzenia żądania. Gromadzimy te dane w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi, biorąc pod uwagę nasze standardy jakości. Dalsze informacje można podać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami opiera się na dobrowolnie udzielonej zgodzie zgodnie z
art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po wypełnieniu wniosku.

 

2. Informacja o ochronie danych dla partnerów biznesowych

Cieszymy się, że jesteście Państwo zainteresowani naszymi firmami i kontaktujecie się z nami.

Ochrona danych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych przekazujemy następujące informacje zgodnie z art. 13 RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z naszymi relacjami biznesowymi.

Więcej informacji na temat naszej firmy, dane osób upoważnionych do jej reprezentowania oraz inne opcje kontaktu można znaleźć na stronie www.vettercranes.com/pl/informacje-o-firmie.

 

2.1 Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które otrzymaliśmy od użytkownika w ramach naszych relacji biznesowych lub, w stosownych przypadkach, z publicznie dostępnych źródeł.

Danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 nr 1 RODO mogą być: Imiona i nazwiska, dane telekomunikacyjne i dane adresowe. Ponadto przetwarzamy również dane dotyczące ofert, zapytań i zamówień, dane dotyczące wypełniania naszych zobowiązań umownych, dane dotyczące produktów, dane dotyczące dokumentacji, a także inne dane porównywalne z wyżej wymienionymi kategoriami.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania, realizacji i przetwarzania stosunku umownego. Jeśli użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli skontaktować się z nim w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii przedumownych lub umownych.

 

2.2 Na jakiej podstawie prawnej opiera się przetwarzanie danych osobowych użytkownika?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami prawnymi RODO i federalnej ustawy o ochronie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub podjęcia działań w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO).

Ponadto możemy wykorzystywać te dane do dodatkowych celów w ramach naszych relacji biznesowych.

 

2.3 Jak długo dane będą przechowywane?

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika przez czas trwania naszych relacji biznesowych i co najmniej zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, takimi jak niemiecki kodeks handlowy lub niemiecki kodeks podatkowy.

 

2.4 Komu dane będą udostępniane i gdzie będą przetwarzane?

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do własnych celów w ramach relacji biznesowych.

Chcielibyśmy podkreślić, że generalnie zakładamy, że nasza korespondencja e-mail ma charakter biznesowy i dlatego przekazujemy wiadomości e-mail do przedstawicieli, gdy pracownicy są nieobecni, aby zapewnić lepszą obsługę.

 

3. Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Ujawnimy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • użytkownik wyraził wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO,
 • ujawnienie jest konieczne zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu jego danych,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. c RODO, jak również
 • jest to prawnie dopuszczalne i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO do przetwarzania danych w ramach stosunków umownych z użytkownikiem.


4. Zarządzanie kandydatami

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kandydat przesyła administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeśli administrator zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG w związku z art. 88 ust. 1 RODO.

Jeśli administrator danych nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane sześć miesięcy po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora danych nie uniemożliwiają usunięcia. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i § 24 ust. 1 nr 2 BDSG. Nasz uzasadniony interes polega na obronie prawnej lub egzekwowaniu prawa.

Jeśli użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na przechowywanie jego danych przez dłuższy czas, np. w celu umieszczenia go w bazie danych wnioskodawców lub zainteresowanych stron, dane będą przetwarzane na podstawie jego zgody. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może jednak w każdej chwili odwołać swoją zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, składając nam oświadczenie ze skutkiem na przyszłość.


5. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

5.1 Pliki cookie

Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym urządzeniu) podczas odwiedzania naszej witryny. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę na temat tożsamości użytkownika. Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę w celu skorzystania z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że użytkownik był już na naszej witrynie oraz jakie wpisy i ustawienia wprowadził, dzięki czemu nie będzie musiał wprowadzać ich ponownie.

 Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla użytkownika (patrz Narzędzia analityczne). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik był już na naszej stronie internetowej, gdy odwiedza ją ponownie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Używamy plików cookie tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W takim przypadku przetwarzamy zebrane dane do wyżej wymienionych celów.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na jego komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak oznaczać, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 

5.2 Zgoda z Usercentrics

Niniejsza strona internetowa korzysta z technologii zgody Usercentrics w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tej zgody w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/ (dalej "Usercentrics").

Po wejściu na naszą stronę internetową następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

 • Twoja zgoda (zgody) lub odwołanie zgody (zgód).
 • Adres IP użytkownika
 • Informacje o przeglądarce użytkownika
 • Informacje o urządzeniu końcowym użytkownika
 • Czas wizyty na stronie internetowej

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone mu zgody lub je odwołać. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie Usercentrics lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

Baner Usercentrics na tej stronie został skonfigurowany przy pomocy eRecht24. Można to rozpoznać po tym, że w banerze pojawia się logo eRecht24. Aby wyświetlić logo eRecht24 w banerze, nawiązywane jest połączenie z serwerem obrazów eRecht24. W tym procesie przesyłany jest również adres IP, ale jest on przechowywany tylko w formie zanonimizowanej w dziennikach serwera. Serwer obrazu eRecht24 znajduje się w Niemczech i jest obsługiwany przez niemieckiego dostawcę. Sam baner jest dostarczany wyłącznie przez Usercentrics.

Usercentrics służy do uzyskiwania wymaganej prawem zgody na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c BDSG.

 

6. Narzędzia analityczne

6.1 Narzędzia do śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia są wykonywane wyłącznie za zgodą użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dzięki stosowanym środkom śledzenia chcemy zapewnić projektowanie zorientowane na potrzeby i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony wykorzystujemy środki śledzenia do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla użytkownika. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w tekstach informacyjnych dotyczących odpowiednich narzędzi śledzenia.

6.1.1 Matomo
Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Matomo typu open source.

Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy dowiedzieć się między innymi, kiedy dokonano odsłon strony i z jakiego regionu one pochodzą. Gromadzimy również różne pliki dziennika (np. adres IP, odsyłacz, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone czynności (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 niemiecka ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych (w skrócie TTDSG), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Hostujemy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

6.1.2 Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited (https://www.google.com/intl/pl/account/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; zwanej dalej "Google"), w celu projektowania zorientowanego na popyt i bieżącej optymalizacji naszej strony internetowej. Z drugiej strony wykorzystujemy środki śledzenia do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla użytkownika. Przetwarzanie to odbywa się wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody użytkownika (patrz wyżej w sekcji Pliki cookie).

Google Analytics tworzy dla nas pseudonimizowane profile użytkowania. Informacje generowane przez plik cookie Google Analytics na temat korzystania z tej witryny, takie jak

 • Typ/wersja przeglądarki,
 • Używany system operacyjny,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • Czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych pod kątem popytu. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, aby ich przyporządkowanie nie było możliwe (maskowanie IP).

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link (Dezaktywuj Google Analytics). Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkownika w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. W przypadku usunięcia plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć na przykład w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Google może udostępniać dane użytkownika USA. Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim. Aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający poziomowi określonemu w RODO, zawieramy z dostawcami usług tzw. standardowe klauzule umowne. Ponadto przekazywanie danych osobowych jest możliwe, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 49 (1) zdanie 1 lit. a RODO i została z wyprzedzeniem poinformowana o związanym z tym ryzyku. W związku z tym niniejszym ponownie dokonuje się wyraźnego odniesienia do wspomnianego powyżej ryzyka prawnego.


7. Integracja filmów z youtube

Zintegrowaliśmy filmy z YouTube z naszą ofertą online, które są przechowywane na https://www.youtube.com/vetterkrantechnik i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube to kolejna usługa Google. Wszystkie filmy YouTube są osadzone w "rozszerzonym trybie ochrony danych", co oznacza, że żadne dane o użytkownikach nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają oni filmów. Tylko wtedy, gdy użytkownik odtwarza filmy, przesyłane są następujące dane. Nie mamy wpływu na tę transmisję danych.

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową i odtwarza film, YouTube otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej oferty online. Ponadto dalsze informacje o korzystaniu z tej oferty online (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane na serwer YouTube w USA i tam przechowywane. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube, jego dane są bezpośrednio przypisywane do jego konta. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były powiązane z jego profilem YouTube, musi wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania swojej strony internetowej w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika w naszej ofercie online. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkownika i musi skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych, a także dalsze informacje na temat praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy  

YouTube przetwarza również dane osobowe użytkowników w USA i przystąpił do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


8. Korzystanie z profili w mediach społecznościowych

Korzystamy z platformy technicznej i usług odpowiednich dostawców mediów społecznościowych, aby wyświetlać nasze treści na profilu w mediach społecznościowych.

Jako operator profilu w mediach społecznościowych ponosimy wspólną odpowiedzialność z operatorem sieci społecznościowej w rozumieniu art. 4 nr 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podczas odwiedzania naszego profilu w mediach społecznościowych dane osobowe są przetwarzane przez administratorów. Poniżej informujemy o tym, jakie dane są przetwarzane, w jaki sposób i jakie prawa przysługują użytkownikowi w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, że użytkownik korzysta z tej witryny i jej funkcji na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania itp.). Możemy traktować komentarze i oceny użytkowników jako okazję do odpowiadania na nie własnymi komentarzami. W tym celu wykorzystujemy nasz uzasadniony interes w interakcji z aktywnymi użytkownikami naszego profilu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku jakichkolwiek pytań użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Nazwa użytkownika może zostać nam automatycznie przekazana. Dalsze informacje można podać dobrowolnie, w szczególności opcje kontaktu z nami poza mediami społecznościowymi. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane przez nas w celu skontaktowania się z Tobą zostaną automatycznie usunięte po rozpatrzeniu Twojego zapytania, chyba że uniemożliwią to ustawowe obowiązki przechowywania (np. ponieważ na podstawie Twojego zapytania został nawiązany między nami stosunek umowny).

Gdy użytkownik odwiedza nasz profil w mediach społecznościowych, dostawca gromadzi między innymi adres IP użytkownika i inne informacje przechowywane na jego komputerze w postaci plików cookie. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi profilu mediów społecznościowych, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej.

Dane zebrane o użytkowniku w tym kontekście będą przetwarzane przez dostawców i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. To, jakie informacje otrzymuje dostawca i w jaki sposób są one wykorzystywane, jest ogólnie opisane przez dostawcę w jego wytycznych dotyczących wykorzystania danych. Znajdziesz tam również informacje o tym, jak skontaktować się z dostawcą oraz o opcjach ustawień reklam.

Sposób, w jaki dostawcy wykorzystują dane z wizyt na profilach w mediach społecznościowych do własnych celów, zakres, w jakim działania na stronach internetowych są przypisane do poszczególnych użytkowników, jak długo te dane są przechowywane i czy dane są przekazywane stronom trzecim, nie jest ostatecznie i jasno określony i nie jest nam znany. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do profilu w mediach społecznościowych, adres IP przypisany do jego urządzenia końcowego jest przesyłany do dostawcy. Może to umożliwić dostawcy przypisanie adresów IP do poszczególnych użytkowników. Jeśli użytkownik jest aktualnie zalogowany jako użytkownik u dostawcy mediów społecznościowych, na jego urządzeniu zapisywany jest plik cookie z jego identyfikatorem. Umożliwia to dostawcy śledzenie, czy użytkownik odwiedził tę stronę i w jaki sposób z niej korzystał. Jeśli chcesz tego uniknąć, powinieneś wylogować się z danego dostawcy mediów społecznościowych lub dezaktywować funkcję "pozostań zalogowany", usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia oraz zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę.

Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, na mocy RODO można znaleźć w punkcie 9 prawa osób, których dane dotyczą.

Dostawca zapewnia bardziej szczegółowe informacje na ten temat pod poniższym linkiem:

 

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Masz do tego prawo:

 • zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach;
  Możemy odmówić udzielenia informacji tylko wtedy, gdy i o ile informacje te ujawniłyby informacje, które muszą być utrzymywane w tajemnicy zgodnie z przepisem prawnym lub ze względu na ich charakter, w szczególności z powodu nadrzędnych uzasadnionych interesów osoby trzeciej (§ 29 ust. 1 zdanie 2 BDSG), właściwy organ publiczny stwierdził, że ujawnienie danych zagroziłoby bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu lub w inny sposób byłoby szkodliwe dla dobra rządu federalnego lub kraju związkowego (§ 34 ust. 1 nr 1 BDSG). 1 nr 1 BDSG w związku z § 33 ust. 1 nr 2 lit. b BDSG) lub dane są przechowywane tylko dlatego, że nie mogą zostać usunięte ze względu na prawne lub ustawowe przepisy dotyczące przechowywania lub służą wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych lub kontroli ochrony danych, a udostępnienie informacji wymagałoby nieproporcjonalnego wysiłku, a przetwarzanie do innych celów jest wykluczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (§ 34 ust. 1 nr 2 BDSG).
 • żądania niezwłocznej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 RODO;
 • zgodnie z art. 17 RODO zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 18 RODO, o ile użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, a my nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, aby otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania ich innemu administratorowi;
 • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) RODO. Skutkuje to tym, że nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości,
 • jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z jego szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Ponadto użytkownikowi przysługuje ogólne prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Organem odpowiedzialnym za nas jest "Heski Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji".

Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres info@vettercranes.com.

 

10. Bezpieczeństwo danych

Używamy szeroko rozpowszechnionej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę podczas odwiedzania witryny. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego używamy technologii 128-bitowej v3. To, czy dana strona naszej witryny jest zaszyfrowana, można rozpoznać po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

 Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


11. Aktualność i modyfikacja niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna i ma status styczeń 2024 r. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Dostęp do aktualnego oświadczenia o ochronie danych można uzyskać i wydrukować w dowolnym momencie na stronie internetowej pod adresem www.vettercranes.com/pl/polityka-prywatnosci.