Przestrzegamy tego zestawu zasad

Kodeks postępowania określa nasze zasady i standardy zachowania, które mają zastosowanie do nas, jako firmy i do wszystkich naszych pracowników. W oparciu o nasze wartości korporacyjne oraz ramy społeczne i prawne, kodeks zapewnia, że zawsze zachowujemy się w sposób zgodny z prawem, etyczny i społecznie odpowiedzialny.

1. Wprowadzenie

Kierownictwo firmy VETTER wspiera strategiczną inicjatywę ONZ Global Compact na rzecz zrównoważonych praktyk biznesowych, a tym samym ogólne zasady w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. VETTER oczekuje, że jej pracownicy będą dostosowywać swoje zachowanie nie tylko do zasad misji VETTER, ale także do etycznych i prawnych standardów wykonywania zadań w codziennej działalności.

 

2. Zgodność z przepisami prawa i regulacjami

Pracownicy firmy VETTER są zobowiązani do pełnego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych. Obejmuje to między innymi przepisy i regulacje dotyczące konkurencji, kontroli eksportu, opodatkowania, bezpieczeństwa, przeciwdziałania przekupstwu, nielegalnym płatnościom i korupcji, praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz uznawania i ochrony aktywów firmy, w tym między innymi tajemnic handlowych, praw autorskich i innych form własności intelektualnej.

 

3. Prawa własności intelektualnej i poufność

Pracownicy firmy VETTER szanują i chronią prawa własności intelektualnej i tajemnice handlowe firmy VETTER oraz klientów i dostawców (osób trzecich), do których mogą mieć dostęp lub o których w inny sposób dowiedzieli się w trakcie relacji biznesowych. Ponadto pracownicy VETTER chronią poufne informacje osób trzecich przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem oraz wykorzystują te informacje wyłącznie w kontekście współpracy.

 

4. Prawa człowieka

VETTER zapewnia, że traktuje wszystkich pracowników uczciwie i sprawiedliwie oraz że wszyscy pracownicy posiadają umowę o pracę. Godziny pracy są zgodne z lokalnymi przepisami i muszą być przestrzegane. Wynagrodzenie wypłacane pracownikom jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń.

VETTER zapewnia, że praca dzieci lub praca przymusowa nigdy nie jest wykorzystywana. Zgodnie z Konwencją nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy, VETTER nigdy nie zatrudnia dzieci poniżej 15 roku życia.

VETTER nie toleruje dyskryminacji pracowników ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, stan cywilny, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo lub niepełnosprawność (jeśli dotyczy).
VETTER nie toleruje dyskryminacji ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, stan cywilny, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, obywatelstwo lub niepełnosprawność (jeśli pracownik jest wykwalifikowany do wykonywania podstawowych funkcji na danym stanowisku z rozsądnymi udogodnieniami lub bez nich) ani na żadnej innej podstawie zabronionej przez prawo w zakresie zamówień, zatrudniania, rozmieszczania lub awansowania personelu lub jakichkolwiek innych warunków zatrudnienia. VETTER zapewnia wszystkim pracownikom równe szanse i równe traktowanie w oparciu o zasługi.

VETTER nie toleruje molestowania seksualnego w miejscu pracy ani żadnego innego dyskryminującego molestowania, gróźb, zastraszania lub nękania w miejscu pracy.

 

5. Środowisko

VETTER działa w sposób świadomy ekologicznie w celu uniknięcia lub zmniejszenia emisji i odpadów wszelkiego rodzaju w swojej działalności biznesowej. VETTER monitoruje, kontroluje i minimalizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz odpowiednio zarządza ściekami, emisjami i odpadami stałymi generowanymi przez swoją działalność. VETTER przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i przestrzega obowiązujących przepisów chemicznych.

6. Bezpieczeństwo pracy

VETTER zapewnia wszystkim pracownikom bezpieczne środowisko pracy. W tym celu potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa są identyfikowane za pomocą oceny ryzyka w miejscach pracy i minimalizowane w miarę możliwości poprzez konserwację zapobiegawczą i bezpieczne praktyki pracy. Ponadto sytuacje i zdarzenia awaryjne są identyfikowane w celu zminimalizowania ich wpływu poprzez wdrożenie planów i procedur awaryjnych. Używanie narkotyków, alkoholu i substancji o działaniu odurzającym lub upośledzającym umysł jest surowo zabronione w miejscu pracy.

 

7. Ochrona danych

Prawidłowe obchodzenie się z danymi osobowymi (indywidualnymi informacjami o osobistych i faktycznych okolicznościach konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) stało się znacznie ważniejsze w erze zaawansowanej technologii, ponieważ dane te można bardzo łatwo przechowywać i powielać bez ograniczeń. W związku z tym pracownicy muszą przestrzegać odpowiednich przepisów prawa i regulacji firmowych w odniesieniu do danych osobowych pracowników, a także osób zewnętrznych. Dane osobowe osób fizycznych mogą być gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa i wymogami firmy. W razie wątpliwości należy skonsultować się z inspektorem ochrony danych spółki.

 

8. Korupcja

Pracownicy firmy VETTER mają obowiązek dbać o to, aby praktyki biznesowe były wolne od wszelkiego rodzaju korupcji, w tym wymuszeń i łapówkarstwa. Nie mogą oni wręczać prezentów, zapewniać gościnności ani rozrywki urzędnikom publicznym, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

Pracownikom firmy VETTER nie wolno oferować klientom prezentów, zaproszeń na imprezy rozrywkowe ani pokrywać wydatków, które wykraczają poza rozsądne i zwyczajowe standardy gościnności lub mają na celu wywarcie wpływu na decyzję biznesową lub stwarzają takie wrażenie. Firma VETTER ustala limity wartości prezentów i form gościnności lub rozrywki, które są ogólnie uznawane za rozsądne. Gotówka lub jej ekwiwalent, taki jak karta podarunkowa, nie mogą być oferowane.

To samo dotyczy pracowników firmy VETTER, którzy przyjmują odpowiednie prezenty od dostawców. Przyjmowanie pieniędzy lub innych korzyści o wartości pieniężnej od osób trzecich, takich jak pożyczki, prowizje itp. jest zabronione.

Koszty podróży i zakwaterowania poniesione przez pracowników są zwracane przez pracodawcę w ramach obowiązujących wytycznych dotyczących kosztów podróży. Loty i hotele powinny być w miarę możliwości rezerwowane przez pracodawcę przed rozpoczęciem podróży. Odstępstwa od tej zasady (np. wyższe koszty hotelu; płatność przez osoby trzecie w kontekście ważnego wydarzenia itp.) są możliwe wyłącznie w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym.

 

9. Konflikty interesów

Konflikt interesów powstaje zawsze wtedy, gdy decyzja biznesowa wiąże się z osobistymi interesami pracownika lub jego bliskich współpracowników lub przyjaciół. W przypadku podejrzenia konfliktu interesów należy poinformować o tym przełożonego.

 

10. Egzekwowanie i audyt

VETTER stale monitoruje zgodność z niniejszym Kodeksem Postępowania oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Kierownictwo firmy VETTER nie pochwala naruszeń prawa przez swoich pracowników i karze je w ramach obowiązującego prawa i przepisów prawa pracy. Naruszenia Kodeksu Postępowania można zgłaszać odpowiedniemu przełożonemu lub Działowi Zasobów Ludzkich.

Pliki do pobrania