Przestrzegamy tego zestawu zasad

Kodeks postępowania określa zasady i standardy postępowania VETTER, które mają zastosowanie do firmy i wszystkich jej pracowników. Opierając się na wartościach korporacyjnych oraz społecznych i prawnych warunkach ramowych, Kodeks zapewnia, że VETTER zawsze postępuje w sposób zgodny z prawem, etyczny i społecznie odpowiedzialny.

1. Wprowadzenie

Kierownictwo firmy VETTER wspiera strategiczną inicjatywę ONZ Global Compact na rzecz zrównoważonych praktyk biznesowych, podstawowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), a tym samym ogólne zasady w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. VETTER oczekuje, że jej pracownicy będą dostosowywać swoje zachowanie nie tylko do zasad misji VETTER, ale także do etycznych i prawnych standardów wykonywania zadań w codziennej działalności.

 

2. Zgodność z przepisami prawa i regulacjami

Pracownicy firmy VETTER są zobowiązani do pełnego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych. Obejmuje to między innymi przepisy i regulacje dotyczące konkurencji, kontroli eksportu, opodatkowania, bezpieczeństwa, przeciwdziałania przekupstwu, nielegalnym płatnościom i korupcji, praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz uznawania i ochrony aktywów firmy, w tym między innymi tajemnic handlowych, praw autorskich i innych form własności intelektualnej.

 

3. Prawa własności intelektualnej i poufność

Pracownicy firmy VETTER szanują i chronią prawa własności intelektualnej i tajemnice handlowe firmy VETTER oraz klientów i dostawców (osób trzecich), do których mogą mieć dostęp lub o których w inny sposób dowiedzieli się w trakcie relacji biznesowych. Ponadto pracownicy VETTER chronią poufne informacje osób trzecich przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem oraz wykorzystują te informacje wyłącznie w kontekście współpracy.

 

4. Prawa człowieka

VETTER szanuje i wspiera przestrzeganie uznanych międzynarodowo praw człowieka oraz szanuje godność osobistą, prywatność i prawa osobiste każdej osoby. Prawo do wolności opinii i wypowiedzi jest chronione.

VETTER zapewnia, że traktuje wszystkich pracowników uczciwie i sprawiedliwie oraz że wszyscy pracownicy posiadają umowę o pracę. Godziny pracy są zgodne z lokalnymi przepisami i muszą być przestrzegane. Wynagrodzenie wypłacane pracownikom jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń i układami zbiorowymi pracy.

VETTER zapewnia, że praca dzieci lub praca przymusowa nigdy nie jest wykorzystywana. Zgodnie z Konwencją nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy, VETTER nigdy nie zatrudnia dzieci poniżej 15 roku życia.

VETTER nie toleruje molestowania seksualnego w miejscu pracy ani żadnego innego dyskryminującego molestowania, gróźb, zastraszania lub nękania w miejscu pracy.

VETTER nie toleruje dyskryminacji pracowników ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, stan cywilny, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo lub niepełnosprawność (jeśli dotyczy). VETTER nie toleruje dyskryminacji ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, stan cywilny, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, obywatelstwo lub niepełnosprawność (jeśli pracownik jest wykwalifikowany do wykonywania podstawowych funkcji na danym stanowisku z rozsądnymi udogodnieniami lub bez nich) ani na żadnej innej podstawie zabronionej przez prawo w zakresie zamówień, zatrudniania, rozmieszczania lub awansowania personelu lub jakichkolwiek innych warunków zatrudnienia. VETTER zapewnia wszystkim pracownikom równe szanse i równe traktowanie w oparciu o zasługi.

VETTER szanuje prawo pracowników do wolności zrzeszania się i zgromadzeń.

 

5. Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona w miejscu pracy

VETTER zapewnia wszystkim pracownikom bezpieczne środowisko pracy. W tym celu potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa są identyfikowane za pomocą oceny ryzyka w miejscach pracy i minimalizowane w miarę możliwości poprzez konserwację zapobiegawczą i bezpieczne praktyki pracy. VETTER zapewnia odpowiedni projekt miejsca pracy, wdraża przepisy bezpieczeństwa i zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej. Ponadto sytuacje i zdarzenia awaryjne są identyfikowane w celu zminimalizowania ich wpływu poprzez wdrożenie planów i procedur awaryjnych. Używanie narkotyków, alkoholu i substancji o działaniu odurzającym lub upośledzającym umysł jest surowo zabronione w miejscu pracy.

 

6. Środowisko

VETTER działa w sposób świadomy ekologicznie w celu uniknięcia lub zmniejszenia emisji i odpadów wszelkiego rodzaju w swojej działalności biznesowej. VETTER monitoruje, kontroluje i minimalizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz odpowiednio zarządza ściekami, emisjami i odpadami stałymi generowanymi przez swoją działalność. VETTER przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i przestrzega obowiązujących przepisów chemicznych.

 

7. Postępowanie z materiałami konfliktowymi

VETTER dokłada wszelkich starań, aby unikać stosowania w swoich produktach materiałów pochodzących z konfliktów zbrojnych w celu zapobiegania łamaniu praw człowieka, korupcji i finansowaniu grup zbrojnych lub podobnych.

 

8. Korupcja

Pracownicy firmy VETTER mają obowiązek dbać o to, aby praktyki biznesowe były wolne od wszelkiego rodzaju korupcji, w tym wymuszeń i łapówkarstwa. Nie mogą oni wręczać prezentów, zapewniać gościnności ani rozrywki urzędnikom publicznym, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

Pracownikom firmy VETTER nie wolno oferować klientom prezentów, zaproszeń na imprezy rozrywkowe ani pokrywać wydatków, które wykraczają poza rozsądne i zwyczajowe standardy gościnności lub mają na celu wywarcie wpływu na decyzję biznesową lub stwarzają takie wrażenie. Firma VETTER ustala limity wartości prezentów i form gościnności lub rozrywki, które są ogólnie uznawane za rozsądne. Gotówka lub jej ekwiwalent, taki jak karta podarunkowa, nie mogą być oferowane.

To samo dotyczy pracowników firmy VETTER, którzy przyjmują odpowiednie prezenty od dostawców. Przyjmowanie pieniędzy lub innych korzyści o wartości pieniężnej od osób trzecich, takich jak pożyczki, prowizje itp. jest zabronione.

Koszty podróży i zakwaterowania poniesione przez pracowników są zwracane przez pracodawcę w ramach obowiązujących wytycznych dotyczących kosztów podróży. Loty i hotele powinny być w miarę możliwości rezerwowane przez pracodawcę przed rozpoczęciem podróży. Odstępstwa od tej zasady (np. wyższe koszty hotelu; płatność przez osoby trzecie w kontekście ważnego wydarzenia itp.) są możliwe wyłącznie w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym.

 

9. Konflikty interesów

Konflikt interesów powstaje zawsze wtedy, gdy decyzja biznesowa wiąże się z osobistymi interesami pracownika lub jego bliskich współpracowników lub przyjaciół. W przypadku podejrzenia konfliktu interesów należy poinformować o tym przełożonego.

 

10. Uczciwa konkurencja

VETTER działa zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem konkurencji i prawem antymonopolowym i nie uczestniczy w ustalaniu cen, podziale rynku ani porozumieniach z klientami, rynkami lub dostawami.

 

11. Zapobieganie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to proces przemycania nielegalnie uzyskanych pieniędzy lub aktywów do legalnego obiegu finansowego i gospodarczego. VETTER wypełnia swój prawny obowiązek zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i nie uczestniczy w transakcjach, które służą ukryciu lub zintegrowaniu przestępczych lub nielegalnie zdobytych aktywów.

 

12. Ochrona danych

VETTER przetwarza, przechowuje i chroni dane osobowe zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe są gromadzone w sposób poufny, wyłącznie w zgodnych z prawem, z góry określonych celach i w przejrzysty sposób. VETTER przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy są one chronione przed utratą, zmianą i nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. W razie wątpliwości należy skonsultować się z inspektorem ochrony danych spółki.

 

13. Handel międzynarodowy

VETTER zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich krajowych i międzynarodowych sankcji handlowych i embarg, a także wszystkich norm prawnych wymaganych do kontroli eksportu – w szczególności wymogów dotyczących zezwoleń i zakazów eksportu – w kontekście transferu i eksportu produktów.

 

14. Łańcuch dostaw

VETTER oczekuje od swoich dostawców przestrzegania zasad Kodeksu postępowania dla dostawców. Dostawcy są również proszeni o egzekwowanie treści Kodeksu Postępowania w swoich łańcuchach dostaw. VETTER zastrzega sobie prawo do systematycznego i doraźnego sprawdzania stosowania Kodeksu Postępowania przez swoich dostawców. Może to przybrać formę kwestionariuszy, ocen lub audytów.

 

15. Egzekwowanie i audyt

VETTER stale monitoruje zgodność z niniejszym Kodeksem Postępowania oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Kierownictwo firmy VETTER nie pochwala naruszeń prawa przez swoich pracowników i karze je w ramach obowiązującego prawa i przepisów prawa pracy. Naruszenia Kodeksu Postępowania można zgłaszać odpowiedniemu przełożonemu lub Działowi Zasobów Ludzkich.

 

16. Zgłaszanie naruszeń

VETTER oferuje swoim pracownikom dostęp do chronionego mechanizmu umożliwiającego poufne zgłaszanie ewentualnych naruszeń zasad niniejszego Kodeksu postępowania.

Pliki do pobrania